எங்களைப் பற்றி

தமிழ்நாடு அரசு தமிழக மக்களின் சுகாதார தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொருட்டு உலக வங்கியின் துணையுடன் தமிழ்நாடு சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்தினை செயல்படுத்தி வருகிறது. உலக வங்கி இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்த வேண்டிய நிதியினை நல்க ஒப்புக்கொண்டு 19.03.2019 அன்று சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது. புது டெல்லியில் தமிழக அரசின் சார்பில் தமிழக சுகாதார துறை செயலர் மற்றும் சுகாதார திட்ட இயக்குநர் மற்றும் உலக வங்கி இயக்குநர் அவர்களும் கடன் உதவி ஒப்பந்தத்தில் 04.06.2019 அன்று கையெழுத்திட்டனர்.

Top